Vedtægter for foreningen

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
”TEAM U – FRIVILLIG”

NAVN
Foreningens navn er: Team U – frivillig, og foreningen er stiftet torsdag d. 20. april 2017 ved en stiftende generalforsamling.
 
FORMÅL
Foreningens formål er at formidle og understøtte udviklingshæmmede til frivilligt arbejde i grupper.
 
HJEMSTED
Odense Kommune.
Der kan dog godt laves aktiviteter udenfor Odense Kommune, hvis dette kan være til gavn for foreningens virke.
 
OPTAGELSESBETINGELSER
Foreningen er åben for medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Da foreningen ikke har en forsikring, er det vigtigt, at medlemmerne har en fritids- og heltidsulykkesforsikring, og hvis ikke, får en tegnet inden indmeldelse.
Et medlem skal være ”kontaktbar”, og derved skal der kendes til navn, adresse og telefonnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis denne ikke overholder foreningen vedtægter som ”formål, samt værdigrundlag og etisk regelsæt”.
 
VÆRDIGRUNDLAG OG ETISKE REGELSÆT
Foreningens værdigrundlag og etiske regelsæt beror på følgende værdiord:
 
Åbenhed og troværdighed
Foreningen gør hvad den siger, og den siger hvad den gør. Kommunikationen er åben og ærlig – og direkte grundet læring.
 
Mennesket i fokus
Foreningen vil udvikle frivillighed og den enkelte, være engageret, og alle har mulighed for indflydelse.
 
Ansvarlighed
Foreningen vil spille en aktiv rolle i samfundet, være social ansvarlig, og tage os af hinanden uanset forudsætning.
 
Det etiske regelsæt betyder, at vi altid gør vores bedste, udviser respekt for alle, undgår brug af nedsættende og hånende tale, og opfører os altid over fra andre, som vi gerne vil have, at de opfører sig over for os.
 
KONTINGENT / MEDLEMSGEBYR
Der vil ikke blive opkrævet kontingent, idet der ikke skal betales kontingent for frivilligt arbejde. Der kan ved førstkommende generalforsamling besluttes, om der skal været et medlemsgebyr, og dette opkræves ved registrering af nyt medlem.
Hvis der besluttes, at der skal være et medlemsgebyr, kræver dette en vedtægtsændring under punktet ”kontingent / medlemsgebyr”.
 
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er øverste myndighed, og der afholdes generalforsamling hvert år medio april måned. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer samt 1 suppleant, foruden 1 revisor.
Kan bestyrelsen ikke opnå nævnte medlemstal, må medlemmerne acceptere at vedtægterne ikke overholdes. Foreningens bestyrelse må så arbejde for hurtigst muligt at finde den eller de ekstra personer
Der indkaldes til generalforsamlingen med 1 måneds varsel, og indkaldelsen tilsendes medlemmer via mails eller som brevpost.
Det er kun registrerede medlemmer der har stemmeret.
Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning og efterfølgende godkendelse
Kassererens beretning og efterfølgende godkendelse
Fastsættelse af kontingent eller medlemsgebyr
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
 
Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og indkaldelsen har samme varslingsforløb og indkaldelsesprincip som selve generalforsamlingen.
 
BESTYRELSE
Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, og der tilstræbes at LEV-Odense og ULF-Odense er repræsenteret. Bestyrelsen består af:
 
Formand
Næstformand
Kasserer
4 menige medlemmer
1 suppleant
1 revisor
 
Formanden, kassereren og 2 menige medlemmer er på valg i ulige år, og næstformanden og 2 menige medlemmer er på valg i lige år. Suppleanten og revisoren er på valg hvert år.
Suppleanten tilbydes at deltage ved bestyrelsesmøder.
Sekretærposten fordeles internt i bestyrelsen.
 
REGNSKAB
Regnskabsperioden følger kalenderåret og regnskabet gennemgås af formand og kasserer inden videregivelse til revisoren, som påføre sine bemærkninger.
Regnskabet fremlægges ved generalforsamlingen, og det er denne forsamling der godkender regnskabet.
 
TEGNINGSREGLER
Det er foreningens formanden og kasserer der tegner foreningen udadtil. Ligeledes er det foreningens formand og kasserer der økonomisk afklare foreningens økonomiske transaktioner, og derved skal bilag underskrives af nævnte.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Da vedtægterne ikke er statiske, skal de kunne ændres i takt med, at foreningen udvikler sig. De er dog et fundament for foreningen, og derfor kræver det en vis form for eftertanke, før de ændres.
Vedtægterne kan dog ved førstkommende generalforsamling ændres, hvis ¾ af medlemmerne ønsker dette.
Vedtægtsændringen skal tilsendes formanden 1 måned før den ordinære generalforsamling afholdes, og dette kan ske via mail eller ved personlig henvendelse.
Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til ændringsforslaget, og udsende dette i så god tid, at øvrige medlemmer kan tage stilling hertil.
 
OPLØSNING
Foreningen kan opløses ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis 3/4 af medlemmerne ønsker dette. Skulle dette ske, afslutte den ordinære generalforsamling, og efterfølgende vil en ekstraordinær generalforsamling træffe beslutningen.
Skulle foreningen være i besiddelse af en formue, overdrages denne til LEV-Odense og ULF-Odense med fordelingen 50/50.