Referater / Referat 10.5.2017

Bestyrelsesreferater

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I ”TEAM U – FRIVILLG”

ONSDAG D. 10. MAJ 2017 KL. 19.00
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN

TIL STEDE: Kirsten, Sonja, Lone, Mette, Henk, Peter og Poul Erik.
 
FRAVÆRENDE: Karina.
 
GENNEMGANG AF FORSLAG TIL VEDTÆGTER
I forhold til det udsendte forslag om vedtægter, blev der foretaget enkelte ændringer. Af vedtægterne skal fremgå, at medlemmerne skal være ”kontaktbar”, og derfor er det nødvendigt med et navn, en adresse og et telefonnummer.
En anden ændring omfattede medlemmets medlemskab i forhold til stemmeret ved generalforsamling. Det fremgik, at medlemmet skulle være medlem gennem de sidste 6 måneder – den linje blev slettet.
Vedr. værdigrundlag og etisk regelsæt indsættes snarest, idet de 3 studerende – som nu er blevet til 2, da Nawal har søgt andre græsgange, arbejder på sagen.
Poul Erik udsender vedtægterne snarest. Ellers intet at bemærke.
 
PROTOKOL – VEDTÆGTER OG REFERATER M.V.
Poul Erik har indkøbt ringbind og plastiklommer således, at der kan laves en protokol. Kunne være spændende læsning i fremtiden.
 
HVEM ER VALGT FOR HVILKEN PERIODE
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2018: Kirsten, Mette og Poul Erik.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2018: Sonja, Lone, Peter og Henk – MEN, der kan altid søges genvalg.
Suppleant og revisor er på valg hvert år.
 
GENNEMGANG AF SAMARBEJDSAFTALE MED DE 3 STUDERENDE
Samarbejdsaftalen blev taget til efterretning, og ordet ”etnisk” blev rettet til ”etisk”
 
ORIENTERING VEDR. MØDE MED FRIVILLIGHEDSKONSULENT
Poul Erik orienterede om møde med frivillig-hedskonsulent. Både Anne Grete og Ingrid har været til stor hjælp, og der har også været positiv støtte fra Jes, som er leder af Frivilligcenter Odense.
Der er helt klart den opfattelse, at de vil yde deres bedste til støtte af foreningen. Også hvad angår ansøgningen af § 18 midler på 25.000,- kr.
 
FREMSTILLING AF PR – MATERIALE SAMT BREVPAPIR M/ LOGO
De studerende arbejder i øjeblikket med PR – materialet, og dette i form af en flyers og en folder. Når disse er færdige, udsendes de via mailsystemet til godkendelse.
Der arbejdes videre med logoet (det sorte med øjne) – og dette burde være klart i uge 20. Ligeledes bør brevpapir også være klart i samme uge.
 
CVR NUMMER OG VALG AF BANKFORBINDELSE
Foreningen har modtaget CVR nummer. Mette har taget kontakt til Danske Bank vedr. oprettelse af foreningskonto, og vil snarest modtage brev om dette. Når det sker, vil Mette og Poul Erik oprette kontoen.
 
HJEMMESIDE
Peter arbejder med at etablere en hjemmeside via Bricksite. Der er forskellige muligheder, og selve etableringen koster. Poul Erik lægger ud, og håber på ”tilbagefald” for det udlagte, når der kommer § 18 midler i kassen.
Til orientering – og dette blev ikke nævnt på bestyrelsesmødet, er hjemmesiden etableret, og den har følgende adresse / domæne: www.team-u-frivillig.dk
Og i den forbindelse bør nævnes: Foreningen er også på Facebook.
 
FORMIDLING AF DET GODE BUDSKAB TIL MÅLGRUPPEN
De studerende er ved at gøre nogle indledende øvelser, men det skal ikke forhindre bestyrelsen i at tage kontakt til / og være i dialog med dagtilbuddene i Odense (Bregnevej, Skovgården, Camillagården, Havørnen, Job & Kursus og Kulturhuset) Desuden også STU skolen, Brangstrup skolen og CSV skolen.
 
EVENTUELT
Der er en forening i Århus (Glæden) – og den kan vi tage kontakt til. Altid godt med et godt netværk.
 
NÆSTE MØDE
Kalenderne blev gennemgået, og datoen blev fundet.
ONSDAG D. 21. JUNI 2017 KL. 19.00 i KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN.

Referent: Poul Erik (14.05.17)