Referater / Referat generalforsamling 24.4.2019

Referat generalforsamling 24.4.2019

Referat fra
GENERALFORSAMLING I TEAM U – FRIVILLIG
ONSDAG D. 24. APRIL 2019

Odenseværkstederne Midtbyen

Ca. 30 aktive medlemmer var mødt forventningsfulde frem til årets generalforsamling i TUF.
 
 
På slaget 19.00 bød vores formand Poul Erik hjertelig velkommen til alle og værsgo til kaffe og kage som Cafe Klare så venligt havde sat frem.

Og så til dagsordenen.

Punkt 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Nielsen som blev enstemmigt valgt og klappet ad på behørig vis.

Punkt 2 Valg af referent
Henk blev opfordret og følte sig rettelig forpligtet til at modtage valget.

Punkt 3 Formandens beretning.
Jørgen gav Poul Erik ordet, og så gik det derud af:

Poul Erik indledte med at sige tusind tak til alle de frivillige der i den grad havde støttet op og ydet en kæmpe indsats i det forløbne år. En venlig tanke og tak blev også sendt til alle de arrangører som viser os tillid og kalder på vores hjælp til stort og småt. En særlig tak for § 18 midler til Odense Kommune – ellers var vi nok gået konkurs! Poul Erik fortalte om etableringen i Borgernes Hus som en stor succes og den store kontaktflade dette medfører – VI ER MED HVOR DET SKER.
Foreningens solide medlemmer har været ude ca. 70 gange i det forløbne år som vejvisere, vandpost bestyrere, vejledere og meget mere. Poul Erik understregede at det er så flot at se hvordan foreningens medlemmer er i stand til at kaste eventuel nervøsitet til side, være åbne hygge og snakke og føle sig som ligestillet med alle de andre der også hjælper til ved arrangementerne.
En stor ros blev også tildelt Peter for hans fantastiske arbejde med hjemmesiden, den gør os kendte vidt omkring, og den er alle tiders med alle billeder og ”minder”
TUF har også i det forløbne år arrangeret ferietur til Tyrkiet – ifølge deltagerne en dejlig tur – og alle kom vist med hjem (trods alt)
En Tysklandstur blev også meget populær.
Som noget nyt er der også startet en kursusrække for dem der deltager i Borgernes hus, der er bevilliget 34.000 fra Danske Handicaporganisationer.
Som noget nyt vil der fremover også blive tjent lidt penge til foreningen, f.eks. er vi nu blevet en selvstændig gruppe ved Tinderbox, vi er tilmeldt ”Ren Natur” det kan give 3000 kr. og HCA Marathon ca. 1000 kr. det ender nok med at vi ikke behøves at søge § 18 midler.
Poul Erik sluttede sin beretning af med at fortælle at TUF er inviteret til Kommunernes Landsforenings konference ”sundhed er noget vi skaber sammen” med 1300 deltagere – så her er det bare om ikke at blive for nervøs. Connie, Sonja, Mette og Poul Erik er TUF - fortællere.
Hvis du vil vide mere om formandens beretning så bliver den at læse på hjemmesiden.
Dirigent Jørgen N. satte beretningen til godkendelse og klapsalverne var store.
Da Formanden jo ikke sådan kan klappe ad sig selv og sit store arbejde, tillader referenten nok på alles vegne at sende ham klapsalver, og skulderklap.

Punkt 4 Kasserens beretning.
Mette fremlagde regnskabet for 2018 – og fortalte at der den 31/12 2018 var 123 kr. i overskud. Regnskabet blev omdelt.
Som det kan ses af regnskabet, dækker udgifterne forplejning, deltagergebyr kontorartikler (telefon, Computer), beklædning, forsikring, tøjvask, kørsel og så videre. Regnskabet godkendt.

Punkt 5 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen har besluttet at det bliver det samme som sidste år. Og det er et stort NUL.

Punkt 6 Indkomne forslag
Forslag skal som bekendt indsendes 14 dage før. Postkassen var tom. (men se under EVT.) det der med at skrive og sende forslag er da meget nemmere løst ved at komme med forslagene under EVT. synes medlemmerne.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen
På valg: Mette, Kirsten og Poul Erik
Der blev genvalg og klappet!

Punkt 8. Valg af suppleanter
Conny genopstiller og valgt.
Lotte stiller op og valgt.

Klap, klap, klap og klap!

Punkt 9. Valg af Revisor.
Jørgen Rosschou genopstiller og blev valgt.
 
Klap, klap.

Punkt 10. EVT.
Forslag om ekstradag på Borgernes hus.
Der er mange der har forespurgt om en ekstra dag og denne dag med eftermiddagsåben, da det har været et problem for dem der arbejder at deltage mandag formiddag. Alle enige i at prøve med en ekstra dag. Fremover bliver det den sidste onsdag i måneden fra kl. 15 -17.00 Sonja og Kirsten er initiativtagere. Der vil blive givet information på hjemmesiden.

Forslag om at være frivillige til Havnekulturfestival. Bestyrelsen undersøger.

Forslag om der i forbindelse med aktiviteterne i Borgernes Hus, kunne laves noget med oplæsning af historier og digte! informationer og oplæg fra dansk handicapidræt mv.
Bestyrelsen arbejder med forslagne.

Lidt kritik af forplejningen ved julemarkedet – æbleskiver smager godt, men er ikke rigtig mad.

Forslag om Ferierejser i Danmark f.eks. Slette Strand/Ærø – Ø-lejr.
Poul Erik fortalte at det jo kræver arrangører at lave en sådan ferietur, så kun hvis nogen melder sig kan det blive aktuelt.
Bestyrelsen tager det med som forslag.
 

Jørgen N. afsluttede generalforsamlingen og medlemsmøde blev afholdt med rigtig mange tilmeldinger til det kommende års aktiviteter.

Ref. Henk