Referater / Referat 15.1.2018

Referat 15.1.2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ”TEAM U – FRIVILLIG”
MANDAG D. 15. JANUAR 2018 KL. 19.00
V/ METTE HANSEN, ODENSE C

Dagens møde var aftalt til afholdelse i Kulturhuset, Rytterkasernen, men dette kunne desværre ikke lade sig gøre, idet Kulturhuset fremadrettet lukker kl. 16 om mandagen. Hans beklagede, men heldigvis trådte Mette til, og lagde hus til. Vi takker.

DAGSORDEN:
 
Godkendelse af sidste referat (11. december 2017):
Referatet godkendt uden indsigelser.
 
Godkendelse af dagens dagsorden:
Dagsordenen godkendt.
 
Kickstarterprisen:
Annika og Brian modtog desværre ikke Kickstarterprisen som aftalt, idet sidste klubaften på Munkehatten blev aflyst. Men nu er det sket, og de har den så de næste 6 – 8 uger.
 
Dagens budget (opdatering): 
Årsopgørelse 2017 viser et beskedent merforbrug på lidt over 2.000,- kr. Dette har dog ikke medført et underskud på budgetkontoen, idet foreningen fik overført 20.000,- kr. inden årets udgang. Midlerne er et nyt tilskud fra Odense Kommune jævnført §18 midler til frivilligt socialt arbejde.

Som aftalt er der indkøbt 20 lune fleecetrøjer, tasker til trøjer og poloer, samt 3 termoflasker. Formanden havde en rygsæk, og der skal nok indkøbes en ekstra.
§ 18 midler for 2018 og opbevaring af rekvisitter
Som nævnt modtog foreningen et nyt tilskud på 20.000,- kr., og disse skal bl.a. anvendes til forsikring, hjemmeside, vask og mødevirksomhed, som er nogle af de faste udgifter. Af nye indkøb foreslås bl.a. regnslag, og Mette vil undersøge prisniveauet.
I første omgang opbevarer foreningen diverse rekvisitter ved Mette, og til orientering er der som sådan ikke vand i kælderen.

Evaluering af:
Munkehattens julearrangement d. 14. december 2017 blev desværre aflyst, og der er ikke lavet nye aftaler i forhold til 2018.

Odense Ishockey Klub er stadig yderst interesseret i vores hjælp, og som sådan har Lone været meget energisk. Poul Erik kontakter klubber vedr. et login, så han kan se program for kampe og behov for hjælp.
 
Kommende aktiviteter:
Skal foreningen, foruden frivilligt arbejde, udbygges med oplevelsestilbud. Dette blev der ”nikket” ja til som et forsøg i en periode, hvor frivillige tilbud ligger lidt stille. Poul Erik kontakter Historiens Hus, som har arrangementer hen over vinteren og foråret. Poul Erik laver et opslag, som omdeles til foreningens medlemmer. Til orientering er det første arrangement d. 25/1 og omhandler historien om Fyens Forum.
 
Spis sammen dag i uge 17 (26. april 2018) i samarbejde med LEV Odense. God ide, og Poul Erik får en snak med LEV Odense, da det er den forening der kan søge midler via Nordea fonden. Spis sammen dag er tilknyttet begrebet ”ensomhed for socialt udsatte”, og vores engagement kunne være en gåtur omkring arealer ved Skovsøen med afsluttende fællesspisning. Alt efter vejret, så vi får se.
 
Nyt vedr. Tinderbox ligger desværre lidt stille, idet Poul Erik endnu intet har hørt. Der er skrevet til info@tinderbox.dk – og dette på opfordring af deres facebookside. Der arbejdes videre med sagen.
 
Forberedelse til årets generalforsamling er i gang, og da den afholdes medio april, er vi i god tid. Sammen med generalforsamlingen afholdes der også medlemsmøde, og ved den lejlighed kunne emnet ”ensomhed” drøftes. Henk og Poul Erik har ”bolden”.
 
Eventuelt:
Torsdag d. 18. januar skal Poul Erik fortælle Social- og Handicapcentret, Høje – Taastrup Kommune om foreningen. De er på inspirationstur i Odense, og emnet er samarbejdet med civilsamfundet. Kirsten og Sonja deltager gerne, og Mette vil spørge Conny om deltagelse. Arrangementet foregår i Borgernes Hus i tidsrummet 15.00 – 16.00.
 
Mandag d. 5. februar deltager Poul Erik i info – møde arrangeret af Socialstyrelsen. Emnet omhandler ansøgning af midler til frivillige sociale foreninger og organisationer. Arrangementet afholdes i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense i tidsrummet 10.00 – 12.00.
 
CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) har en portal, hvor Team U – frivillig gerne vil fremstå. Peter og Poul Erik får en snak om kontakten.
 
Kirsten vil gerne have tekst og billeder fra de forskellige aktiviteter, da hun kan formidle aktiviteterne videre via Odenseværkstedernes avis.
 
Team U – frivillig skal fremadrettet finde et system for, hvordan foreningen kontakter alle medlemmerne – og gerne på en gang. Der arbejdes videre med muligheden. Og kan / skal vi anvende Camillagårdens ”storskærm”?
 
Lige en henstilling fra Lone – husk at tilsende Line (HCA Marathon) en mail, og dette så hun husker os.
 
Næste møde 12. marts kl. 19.00 – 21.00, og Poul Erik får en snak med Jess Kahr, Frivilligcenter Odense, om lån af et lokale i Borgernes Hus. Kaffe m.v. må vi finde ud af, men vigtigt er det.

Referent
Poul Erik (16.01.18)

Yderligere information: Poul Erik har haft en snak med Helmuth (Social- og Sundhedsskolen FYN) om nogle fælles arrangementer, så hans PAU studerende kunne få en indsigt i foreningens medlemmer, eller målgruppen som sådan. Arrangementet omkring Historiens Hus kunne være udgangspunktet, og efter en telefonisk samtale, vil skolen gerne arrangere en sammenkomst på skolen d. 1. februar i tidsrummet 12.00 – 16.00. Dette videreføres i skøn dialog.