Referater / Referat 22.01.2020

Referat 22.01.2020

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
ONSDAG D. 22. JANUAR 2020 KL. 18.30 – 21.00 (RYTTERKASERNEN)

Afbud fra Lone og Peter.

Dagsorden

Godkendelse af sidste referat (26. november 2019)
 
Godkendt.

Godkendelse af referat fra medlemsmødet (26. november 2019)
 
Godkendt

Godkendelse af dagens dagsorden
 
Godkendt

Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
 
Vores mobiltelefon er nedlagt og abonnementet opsagt. Blev sjældent brugt og kostede 1800 kr. årligt. Vi klarer os nemt uden.

LEV Odense har søgt fonde til bl.a. afholdelse af et julearrangement for børn og unge. Afholdes nok sidst i november og de vil gerne have TUF medlemmer med som frivillige. Nærmere informationer foreligger efter sommerferien. LEV Odense vil fremover nok få meget mere brug for TUF støtte til arrangementer, da strategien i den nærmeste fremtid vil dreje sig om medlemspleje, og mindre om den organisatoriske/politiske indflydelse.

Mandag den 21 januar har der været besøg fra LEV og UCL vedr. et nyt 3. årigt forskningsprojekt med titlen: ”Hvad værdi giver Frivillighed”. Vi vil høre nærmere om vores deltagelse, når midlerne er bevilget.

Ferietur til Bulgarien 12-19 september og planlægning samt deltagere er på plads.

Evaluering af afholdte aktiviteter og opgaver
 
Bred opsamling, alt i alt et aktivt vellykket år. Små problemer med forplejning vendt endnu en gang. (se i øvrigt tidligere.)

Den sene åbningstid sidste onsdag i hver måned drøftet. Sonja og Kirsten informerede om, at der næsten ingen henvendelser havde været, de synes ikke det var værd at fortsætte i den nuværende form. De har taget initiativ til et møde med Chr. Viskum, som er leder af Odense Værkstederne, for at flytte derned i stedet. Bestyrelsen bakker op om ideen og afventer den videre planlægning.

Kommende aktiviteter og forberedelse til generalforsamling/medlemsmøde

Dato for Generalforsamling og Medlemsmøde er onsdag den 15. april og vores bestyrelsesmøde bliver kl. 17.30. Generalforsamling kl. 18.30 og Medlemsmøde ca. kl.20.

På valg er Sonja, Lone, Peter og Henk. Suppleanterne Conny og Lotte også på valg.

Indkaldelse til generalforsamling efter vedtægterne.
På Medlemsmødet skulle der gerne ligge en oversigt med tilmelding til årets aktiviteter. Denne udsendes med indkaldelsen, så aktive medlemmer kan tjekke deres kalendere inden mødet. Vi forsøger at give mere tid til selve tilmeldingen.

Hvis det kan lade sig gøre, vil der også foreligge en dato for en mulig Tysklandstur.

Årets budgettal for 2019

Mette informerede om budget 2019. Vi har på nuværende tidspunkt ca. 28.000 kr. i overskud, og derfor ansøges der ikke om § 18 midler i indeværende år. Det reviderede regnskab vil ligge klar ved Generalforsamlingen m/ revisorpåtegnelse.

Medlemsaktivitet i forhold til afsatte midler
 
Bestyrelsen blev enige om at anvende de 10.000 kr. der er afsat til medlemspleje/hygge bruges på en udflugt i slutningen af maj eller først i juni. Udflugten bliver en lørdag, ”vi sejler op af Åen” og begiver os hen til Carlslund for at tilbringe nogle hyggelige timer sammen. Nærmere om dette senere.

Nyt fra Borgernes Hus og kommende undervisningsforløb

Kurset i ”Aktivt Medborgerskab” starter op først i februar og kører frem til juni.
Poul Erik og Henk og evt. gæstelærere står for undervisningen, og Rytterkasernen låner os lokaler hver mandag i tidsrummet 10.00 – 14.00.
Kurset er fastlagt fra Socialstyrelsen og alt undervisningsmateriale er udarbejdet derfra.

Eventuelt

Kokkeskolen - vær opmærksom på den, brochurer ligger rundt omkring.

Poul Erik er indkaldt til et møde den 29. januar på kommunen vedr. Frivillighedsambassadørerne på bosteder og dagtilbud i kommunen. Håber på et fremtidigt samarbejde.

En smartere måde for omdeling af dagsorden og referat skal findes. Vi kunne måske bruge ULF boksen i Borgernes Hus. Der arbejdes på sagen.

Aftale dato til næste bestyrelsesmøde

Som det fremgår tidligere afholdes dette møde d. 15 april kl. 17.30, hvor der også er Generalforsamling og Medlemsmøde.


24.01.2020 Referent Henk